IDŐPONTVÁLTOZÁS - MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2022. december 22. napja 10:00

2022.12.21.

IDŐPONTVÁLTOZÁS - MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2022. december 22. napja 10:00

MEGHÍVÓ AZ OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSÉRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; adószám: 27193932-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) mint kibocsátó képviseletében jelen meghívó megküldésével – a 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) alapján összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.’ elnevezésű, HU0000359658 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „Kötvények”) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: 2022. december 22. napja 10:00 óra

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus úton, a Microsoft Teams, Webex vagy azokkal egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontos elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához
  2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, az MVM Zöld Generáció Kft. által 2023. január 25-ig kiállítandó teljesítésigazolások benyújtási határidejének 2023. március 31-re történő módosításának elfogadásáról
  4. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, az SGF Silu Global Fund Holding-nek nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének 2023. február 28-ra, történő módosításának feltételekkel történő elfogadásáról
  5. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, a havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejének tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjára történő módosításának elfogadásáról
  6. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, a tárgyévi november havi (decemberben esedékes) monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejének tárgyévet követő év január 5. napjára történő módosításának elfogadásáról

A döntési szövegjavaslatokról a csatolt határozati javaslatokkal tájékoztatjuk Önöket. A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Lugos Rolandot, a Társaság igazgatósági tagját javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha azon az összes Kötvénytulajdonos részt vesz és a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a Kötvénytulajdonosok – a fenti 1. napirendi pont elfogadásának keretében – egyhangúlag hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

Kelt: Budapest, 2022. december 20.

 

Optimum Solar Zrt.

képviseli:

Lugos Roland

igazgatósági tag