JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

2022.12.27.

JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

AZ OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNY

A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: videokonferencia

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: 2022. december 22. napja 10:00 óra

 

B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):

 • az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; a továbbiakban: „Kibocsátó”) mint Kibocsátó képviseletében a Kibocsátó igazgatóságának tagjai, Lugos Roland, Csánk László, és Gorgyejev Rita akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni „Igazgatósági Tagok” és cégvezető);
 •  a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Dávid Richárd és Ábrahám Csenger;
 • az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Dr. Jámbor Éva és dr. Katus József;
 • az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952), mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Sármai Dániel és Odri Ádám; valamint
 • az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-047344) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Szabó Attila

C) Az Igazgatósági Tagok a Kibocsátó nevében köszöntik a megjelenteket és megnyitják a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.

D) Az Igazgatósági Tagok a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az Igazgatósági Tagok kérik a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2022. december 20-án kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

E) Az Igazgatósági Tagok ismertetik egyúttal a 2022. december 20-án kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

 1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához
 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
 3. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, az MVM Zöld Generáció Kft. által 2023. január 25-ig kiállítandó teljesítésigazolások benyújtási határidejének 2023. március 31-re történő módosításának elfogadásáról
 4. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-nek nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének 2023. február 28-ra történő módosításának feltételekkel történő elfogadásáról
 5. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, a havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejének tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjára történő módosításának elfogadásáról
 6. Döntés a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Tervben, a tárgyévi november havi (decemberben esedékes) monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejének tárgyévet követő év január 5. napjára (amennyiben nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapjára) történő módosításának elfogadásáról

1/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2022. december 22-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2022. december 20-án  kelt meghívóban szereplő (fenti 1-6.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

F) Az Igazgatósági Tagok megállapítják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.

G) Az Igazgatósági Tagok javasolják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Rolandot, a jegyzőkönyvvezetőnek Gorgyejev Ritát, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Csánk Lászlót, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát válassza meg. 

2/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Roland igazgatósági tagot, Gorgyejev Ritát a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve hitelesítőjének Lugos Rolandot, Csánk Lászlót, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát megválasztják.

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív kerül felvételre. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív legkésőbb a holnapi nap folyamán kerül köröztetésre. A levezető elnök kéri, hogy a megjelent Kötvénytulajdonosok azt – részükről akár minősített elektronikus aláírással ellátva, akár azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátva, akár kézzel aláírva – juttassák vissza a Kibocsátó részére.

A Kötvénytulajdonosok jelzik, hogy részükről elfogadják a jelenléti ív fentiek szerint történő megküldését, aláírását és visszajuttatását.

H) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosításával kapcsolatos, az MVM Vállalkozási Szerződés részteljesítésére vonatkozó kérdések kerülnek megvitatásra.

I) A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok az MVM vállalkozási szerződés mérföldköveit tartalmazó 3. sz. mellékletének megfelelően, a magasabb várható bevételek elérése érdekében úgy döntenek, hogy a Helyreállítási Tervben 2023. január 25. napjára meghatározott kötelezettségvállalás 2023. március 31. napjára való módosítását elfogadják.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

3/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosítását jóváhagyják, miszerint az MVM Zöld Generáció Kft. által kiállított teljesítésigazolás benyújtásának határideje 2023. január 25. napjáról 2023. március 31. napjára módosul, a jelen jegyzőkönyvhöz 1.sz. Mellékletként csatolt tartalommal.

J) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosításával kapcsolatos, az SGF Silu Global Fund Holding Zrt. („SGF Silu”) részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetését érintő kérdések kerülnek megvitatásra.

K) A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok elfogadják, miszerint a Kibocsátó vállalja, hogy a 2022. február 28. napján az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-vel megkötött és 2022. április 14. napján módosított összesen 740.000.000,- Ft és járulékaira vonatkozó kölcsönszerződés alapján fennálló teljes követelés beszedési határidejét 2023. február 28. napjára módosítják azzal a feltétellel, hogy a Kibocsátó 2023. január 5. napjáig igazolja, hogy Lugos Rolanddal a 2023. február 28. napján az SGF Siluval szemben kintlévő követelésállomány névértéken történő megvásárlásáról adásvételi szerződést kötött, amelyben a fizetési határidő nem későbbi mint 2023. március 31. napja. Ezen felül a Kibocsátó vállalja, hogy a fennálló követelés megtérüléséig az SGF Silu részére további tagi kölcsönt nem nyújt, és az SGF Silu-ban nem hajt végre tőkeemelést.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

4/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosítását jóváhagyják, a jelen jegyzőkönyvhöz 1.sz. Mellékletként csatolt tartalommal, miszerint az SGF Siluval szemben fennálló teljes követelés (tőke és járulékai) beszedésének határideje 2023. február 28. napjára módosul, azzal a feltétellel, hogy a Kibocsátó 2023. január 5. napjáig igazolja, hogy Lugos Rolanddal  a 2023. február 28. napján az SGF Siluval szemben kintlévő követelésállomány névértéken történő megvásárlásáról adásvételi szerződést kötött, amelyben a fizetési határidő nem későbbi mint 2023. március 31. napja.

A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosításával kapcsolatos, a havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejét érintő kérdés kerül megvitatásra.

L) A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok úgy döntenek, hogy a Helyreállítási Tervben meghatározott havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási teljesítési határidejét a minden hónap utolsó napját követő hónap 25. napjáról, minden hónap utolsó napját követő hónap utolsó munkanapjára történő módosítását elfogadják.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

5/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosítását jóváhagyják, miszerint a havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határideje minden hónap utolsó napját követő hónap 25. napjáról, minden hónap utolsó napját követő hónap utolsó munkanapjára módosul, a jelen jegyzőkönyvhöz 1.sz. Mellékletként csatolt tartalommal.

M) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a Standstill Megállapodás 1. számú mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosításával kapcsolatos, a tárgyévi november havi (decemberben esedékes) monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtási határidejét érintő kérdés kerül megvitatásra.

N) A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok úgy döntenek, hogy a Helyreállítási Tervben meghatározott november havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtásának teljesítési határidejének tárgyévi december 25. napjáról, tárgyévet követő január5. napjára (amennyiben nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapjára) történő módosítását elfogadják.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

6/2022. (12.22.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt Helyreállítási Terv módosítását jóváhagyják, miszerint a november havi monitoringhoz kapcsolódó információs csomag benyújtásának teljesítési határidejét a tárgyévi december 25. napjáról, tárgyévet követő január 5. napjára (amennyiben nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapjára) módosítják, a jelen jegyzőkönyvhöz 1.sz. Mellékletként csatolt tartalommal.

O) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 10:21 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított hét (7) napon belül közzéteszi.

 

Kelt: Budapest, 2022. december 22.