JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

2023.06.23.

JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

A)     A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: videokonferencia.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: 2023. június 14. napja 15:00 óra

B)     A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):

  • az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; a továbbiakban: „Kibocsátó”) mint Kibocsátó képviseletében a Kibocsátó igazgatóságának tagja és cégvezetője, Lugos Roland és Gorgyejev Rita, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni „Igazgatósági Tag” és cégvezető);
  • a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Dávid Richárd  és Ábrahám Csenger;
  • az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: dr. Jámbor Éva és dr. Katus József;
  • az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; a cég korábbi elnevezése MKB Bank Nyrt.), mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Sármai Dániel és Odri Ádám; valamint
  • az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-047344) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Szabó Attila.

C)     Az Igazgatósági Tag a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.

D)     Az Igazgatósági Tag a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az Igazgatósági tag kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2023. június 9. napján kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a jelenlévő Kötvénytulajdonosok egyhangúan kell, hogy hozzájáruljanak a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához.

E)      Az Igazgatósági Tag ismerteti a június 9. napján kelt és 2023 június 12. napján a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

 1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához.
 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.
 3. Döntés a standstill megállapodás 1. sz. mellékletében (Helyreállítási terv) vállalt kötelezettségvállalás megsértése miatt szükséges lépésekről

1/2023.(06.14.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2023. június 14-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2023. június 9-én   kelt meghívóban szereplő (fenti 1-3.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

F)      Az Igazgatósági Tag megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.

G)     Az Igazgatósági Tag javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Rolandot, a jegyzőkönyvvezetőnek Gorgyejev Ritát, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát válassza

2/2023.(06.14.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Roland igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv vezetőjének Gorgyejev Ritát, illetve hitelesítőjének Lugos Rolandot, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát megválasztják.

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív kerül felvételre. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív legkésőbb az elkövetkező 3 munkanapon belül kerül köröztetésre. A levezető elnök kéri, hogy a megjelent Kötvénytulajdonosok azt – részükről akár minősített elektronikus aláírással ellátva, akár azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátva, akár kézzel aláírva – juttassák vissza a Kibocsátó részére.

3/2023.(06.14.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

H)   A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a 2022.06.30. napján kötött, majd először 2022.07.29. napján, másodszor 2022.10.12. napján, harmadszor 2022.12.22. napján, negyedszer 2023.05.18. napján módosított standstill megállapodás (továbbiakban: Standstill Megállapodás 4. sz. Módosítása) 1.sz. mellékletében (Helyreállítási Terv) vállalt, határidőhöz nem köthető általános kötelezettségvállalás - miszerint a Kibocsátó vállalja, hogy a PV-Central Zrt.-vel csak olyan vállalkozási szerződéseket köt, amelyeknek fizetési határideje legalább 90 nap - megsértése miatt (továbbiakban: „Standstill Megállapodást Sértő Esemény”) szükséges lépések kerülnek megvitatásra.

I)     A Kibocsátó, a Garantőr és a Kötvénytulajdonosok (együttesen: Felek) a Standstill Megállapodás 4. sz. Módosítása „Türelmi Időszak Megszűnése” definíció alatti (viii) pont alapján úgy döntenek, hogy a Standstill Megállapodást Sértő Események bekövetkezése ellenére a Standstill Megállapodást Sértő Események miatt beállt jogkövetkezmények levonását felfüggesztik 2023.07.18. napjáig annak érdekében, hogy a Kibocsátó, a Garantőr és a Kötvénytulajdonosok a Kötvény hátralevő futamidejére szóló feltételeket minél előbb, de legkésőbb 2023.07.18. napjáig közösen kidolgozzák Felek megállapodnak, hogy 2023.07.18. napjáig a Standstill Megállapodás 4. sz. Módosításának egyéb pontjait továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintik.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás 5. sz. módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentiekre tekintettel a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza

J)   A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Standstill Megállapodást Sértő Események miatt beállt jogkövetkezmények levonását felfüggesztik 2023.07.18. napjáig annak érdekében, hogy a Kibocsátó, a Garantőr és a Kötvénytulajdonosok a Kötvény hátralevő futamidejére szóló feltételeket minél előbb, de legkésőbb 2023.07.18. napjáig közösen kidolgozzák. Felek megállapodnak, hogy 2023.07.18. napjáig a Standstill Megállapodás 4. sz. Módosításának egyéb pontjait továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintik.

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 5. sz. módosítását jóváhagyják a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal.

K)   További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 15 óra 20 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.