GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT

2022.05.31.

GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Jelen garanciavállaló nyilatkozat a LUGOS Renewables Korlátolt Felelősségű Társaság által kerül kibocsátásra (székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.; cégjegyzékszám: 03-09-126056) (a „Garantőr”), a következő feltételekkel (a „Garanciavállaló Nyilatkozat”):

1.Előzmények, a Garanciavállaló Nyilatkozat célja

1.1. Az Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kibocsátó 2021. augusztus 1. napjától hatályos cégneve: Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.; cégjegyzékszám: 03-09-122968; az „Adós”) 2020. május 14. napján 120 db Optimum Solar NKP 2027/I. kötvényt bocsátott ki, melyeknek ISIN kódja HU0000359658, lejáratuk 2027. május 14., névértékük 50.000.000,- Ft, a kötvénysorozat össznévértéke pedig 6.000.000.000,- Ft (a továbbiakban: „Kötvények”). A Kötvényeket a Scope Ratings GmbH (székhely: Lennéstrasse 5. D-10785 Berlin, Németország; a továbbiakban: „Hitelminősítő”) azok lejegyzését megelőzően B+ besorolással minősítette. A Kötvény jelenlegi tulajdonosai a Magyar Nemzeti Bank, az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt., és az Equilor Alapkezelő Zrt. (együttesen „Kötvénytulajdonosok” és bármelyikük külön-külön a „Kötvénytulajdonos”).

1.2. A Kötvények feltételrendszerét a BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációhoz készített, 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) határozza meg.

1.3. 2022. április 14. napján a Kötvényeket a Hitelminősítő C besorolással leminősítette, amely az Információs Dokumentum 13. fejezete értelmében az Adós részéről a Kötvények lejárati napját megelőzően visszaváltási kötelezettséget eredményez.

1.4. A Kötvény kibocsátási dokumentációja 3.1. pontjának „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” fejezetének i) alpontja értelmében beállt kötvény visszaváltási kötelezettség 2022. május 2. napján esedékes teljesítésétől a Kötvénytulajdonosok eltekintettek azzal a feltétellel, hogy az Adós a 2022. május 2. napján tartott kötvénytulajdonosi gyűlésen hozott határozatok szerinti feltételeket teljesíti, amelyek között a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat Garantőr általi aláírását követően 2022. június 30. napjáig standstill megállapodást köt a Kötvénytulajdonosokkal.

1.5. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozatot a Garantőr egyoldalúan bocsátja ki, amelyre az itt meghatározott feltételek vonatkoznak és amelynek célja, hogy a Kötvények lejáratáig a Kötvénytulajdonosok számára megfelelő biztosítékul szolgáljon.

1.6. A Garantőr a jelen Garanciavállaló Nyilatkozatot ellenszolgáltatás nélkül bocsátja ki.

1.7. A Garantőr 2022. május 30. napján kelt tárasági szerződése alapján a jelen Garanciavállaláshoz a Garantőr taggyűlésének jóváhagyása nem szükséges.

2. A Garanciavállalás és annak időtartama

2.1. A Garantőr ezúton feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállal az Adós Kötvények alapján teljesítendő tőke, visszaváltás, kamat (kupon) vagy késedelmi kamatfizetési, illetve bármely egyéb, a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettsége tekintetében legfeljebb 7.500.000.000,- Ft maximum összeg erejéig, a jelen Garanciavállaló Nyilatkozatban meghatározott feltételek szerint. A Kötvények legfontosabb pénzügyi feltételei az alábbiak:

a. lejárat: a Kötvények kibocsátásától számított hetedik (7.) év (a „Lejárat Napja”), azaz 2027. május 14.;

b. tőke visszafizetések (kötvényenként):

  1. év: a névérték 5%-a a Kibocsátást követő 3. év végén, azaz 2023. május 14-én 2 500 000 Ft;
  2. év: a névérték 15%-a a Kibocsátást követő 5. év végén, azaz 2025. május 14-én 7 500 000 Ft;
  3. év: a névérték 20%-a a Kibocsátást követő 6. év végén, azaz 2026. május 14-én 10 000 000 Ft;
  4. év: a névérték 60%-a a lejárat napján, azaz 2027. május 14-én 30 000 000 Ft.

c. kamat / kupon fizetés: évente egyszer, a kötvénykibocsátás dátumának releváns évfordulóin, az Információs Dokumentumban meghatározott összegben, amelyek a jelen Szerződés megkötését követően kötvényenként az alábbiak:

   1. május 14.: 1.750.000 HUF
   2. május 14.: 1.662.500 HUF (tőkeamortizációval csökkentett összeg)
   3. május 14.: 1.662.500 HUF (tőkeamortizációval csökkentett összeg)
   4. május 14.: 1.400.000 HUF (tőkeamortizációval csökkentett összeg)
   5. május 14.: 1.050.000 HUF (tőkeamortizációval csökkentett összeg)

d. késedelmi kamat: a Ptk 6:155. §-nak megfelelően.

2.2. A fenti 2.1 pontban foglalt garanciavállalásra (a „Garanciavállalás”) a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „”) 6:431. §-ra.

2.3. A Garanciavállalás kizárólag az Adós jelen Szerződés megkötését követően esedékessé váló, a Kötvényekből eredő valamennyi már lejárt esedékességű, nem teljesített és nem rendezett kötelezettségeire terjed ki, beleértve a visszaváltási események bekövetkezése miatti fizetési kötelezettségeket is.

2.4. A Garanciavállaló Nyilatkozat aláírásával a Garantőr kifejezetten kijelenti, hogy a Kötvények átruházása, illetőleg engedményezése esetére megadja előzetes és visszavonhatatlan hozzájárulását a Garanciavállalás engedményezésére is, a korábbi és/vagy az új kötvénytulajdonos minden további jognyilatkozata nélkül. A Garantőr kizár minden felelősséget a Kötvények átvevőivel és engedményeseivel szemben, amelyek a Kötvények átruházásával vagy engedményezésével kapcsolatban keletkeznek a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti kifizetés igénylése és a Garantőr általi fizetés tényleges időpontja között.

2.5. A félreértések elkerülése végett, a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti, a Garantőr általi kifizetés igénylésére vonatkozó jogosultság egyidejűleg átruházásra kerül bármely Kötvényt jogszerűen megszerző átvevőre és a Garantőr kifejezetten megadja előzetes és visszavonhatatlan hozzájárulását az ilyen átruházáshoz (figyelemmel a fenti 2.4 pontan szereplő, a kifizetés igénylését követő átruházásokra vonatkozó korlátozásra és a Ptk. 6:433. §-ra, amely értelmében jelen szakasz előzetes hozzájárulásnak tekintendő). Ugyanakkor, jelen Garanciavállalás nem terjed ki olyan Kötvényekre, amelyeket bármely vonatkozó megállapodás vagy egyéb jogszabályi vagy szerződéses korlátozás megszegésével ruháztak át.

2.6. Az itt meghatározott Garanciavállalás a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat Garantőr általi cégszerű aláírásával lép hatályba.

2.7. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat nem vonható vissza és nem szüntethető meg mindaddig, amíg a Kötvények szerinti fizetési kötelezettségek (beleértve tőke-, kamat- és késedelmi kamat) maradéktalanul nem teljesültek.

2.8. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötvények szerinti fizetési kötelezettségek maradéktalanul nem teljesültek. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat megszűnik:

 1. a Lejárat Napján, feltéve, hogy a 2.1 pontban meghatározott valamennyi fizetési kötelezettség a Kötvényekkel kapcsolatban teljesült; vagy
 2. azon a napon, amikor a 2.1 pontban meghatározott valamennyi fizetési kötelezettség a Kötvényekkel kapcsolatban visszafordíthatatlanul teljesült.

A Ptk. 6:437. §-ában foglalt rendelkezések ellenére a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat nem minősül határozatlan idejű garanciavállalásnak, így nem szüntethető meg a Garantőr által.

3. Kifizetés a Garanciavállaló Nyilatkozat alapján

3.1. Jelen korlátozásokra is figyelemmel, a Garantőr hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Adós a Kötvények alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének annak esedékességekor vagy az adott Kötvénytulajdonos által írásban meghatározott, vele megállapodott vagy általa jóváhagyott későbbi határidőn belül nem tesz eleget, a mindenkori kötvénytulajdonos a Garanciavállaló Nyilatkozat szerint kifizetést igényelhet a Garantőrtől, részére teljes bizonyító erejű magánokiratban írásbeli fizetési felszólítás megküldésével (a „Garanciaérvényesítési Nyilatkozat”), amelynek a következőket kell tartalmaznia:

 1. a Kötvények megnevezése, azonosító adatai, száma, ISIN kódja;
 2. a Kötvénytulajdonos birtokában lévő Kötvények darabszáma;
 3. a Kötvénytulajdonos azon fizetésiszámla száma, amelyre a fizetési kötelezettség teljesítését kéri;
 4. a Kötvénytulajdonos elérhetőségei, ahová az értesítéseket küldeni kell;
 5. a Kötvénytulajdonos nyilatkozata arról, hogy a kamat / kupon / késedelmi kamat és/vagy a tőke / törlesztőrészlet(ek) összegét az esedékességkor/eredeti lejáratkor nem fizették meg;
 6. a Kötvények tulajdonjogát igazoló értékpapír számlakivonat.

3.2. A Garanciaérvényesítési Nyilatkozathoz mellékelni kell a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot aláíró személyek aláírási jogosultságának hitelt érdemlő bizonyítékait (cégek esetében így különösen cégkivonat, aláírási címpéldány).

3.3. A Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kizárólag postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként küldhető meg a Garantőrnek, tértivevényes küldeményként vagy kézbesítés útján, nemzetközi futárszolgálaton keresztül az alább megadott elérhetőségre:

LUGOS Renewables Kft.

6500 Baja, Gesztenye utca 2.

Halász István ügyvezető részére

3.3. A Garantőr

3.3.1. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül teljesíti a Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti kifizetést a kedvezményezett részére, az általa a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatban megjelölt bankszámlára; vagy

3.3.2. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a kedvezményezetthez eljuttatott írásbeli értesítésben vitatja a követelést, amelyre kizárólag a lenti 3.4 pontban foglalt körülmények fennállása esetén jogosult.

A Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni a Garantőrnek, ha: (i) a Garantőr megtagadta a szabályosan kézbesített Garanciaérvényesítési Nyilatkozat átvételét; vagy (ii) a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot visszaküldik a feladónak „a címzett ismeretlen helyre költözött”, „nem kereste” vagy „ismeretlen” értesítéssel vagy ezekkel egyenértékű megjelöléssel.

3.4. A félreértések elkerülése végett, a Garantőr jogosult vitatni a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatban szereplő követelés összegét vagy annak jogalapját és megtagadni a Garanciavállaló Nyilatkozat teljesítését az alábbi esetekben:

3.4.1. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat nem tartalmazza a fenti 3.1 pontban meghatározott információkat vagy dokumentumokat; vagy

3.4.2. a Ptk. 6:436. § szerinti bármely esetben.

4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozatra a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

4.2. A félreértések elkerülése végett, jelen Garanciavállaló Nyilatkozatnak, sem kifejezetten sem pedig hallgatólagosan nem célja az, hogy a Kötvénytulajdonosokon kívül bármely személyt vagy szervezetet bármilyen joggal vagy jogorvoslattal ruházzon fel.

4.3. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozat közokirati formában kerül kibocsátásra, amelyből egy példány a KELER Zrt.-nél letétbe helyezésre kerül, az Adós az általa kezdeményezett okirat-cserére irányuló eljárás keretében azt a KELER részére benyújtja.

Halász István

ügyvezető

LUGOS Renewables Kft.

Garantőr