JEGYZŐKÖNYV - KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

2022.10.15.

JEGYZŐKÖNYV - KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

Jegyzőkönyv, amely készült az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. épület 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; adószám: 27193932-2-43) 2022. október 12. napja 15:00 órai kezdettel elektronikus úton, a Microsoft Teams alkalmazásával megtartott Kötvényesi Gyűléséről.

Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ, HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL

 A)    A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: videokonferencia

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: 2022. október 12. napja 15:00 óra

B)     A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):

  • az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. épület 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; a továbbiakban: „Kibocsátó”) mint Kibocsátó képviseletében a Kibocsátó igazgatóságának tagjai, Lugos Roland és Csánk László, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni „Igazgatósági Tagok”);
  • a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Dávid Richárd ;
  • az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: dr. Jámbor Éva és dr. Katus József;
  • az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952), mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Sármai Dániel és Odri Ádám; valamint
  • az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-047344) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Szabó Attila.

C)      Az Igazgatóségi Tagok a Kibocsátó nevében köszöntik a megjelenteket és megnyitják a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.

D)     Az Igazgatóségi Tagok a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen Az Igazgatóségi Tagok kérik a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2022. október 07-én kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

E)        Az Igazgatóségi Tagok ismertetik egyúttal a október 07-én kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

 1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához
 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
 3. Döntés a standstill megállapodás módosításáról

1/2022. (10. 12.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2022. október 12-ei Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2022. október 07-én  kelt meghívóban szereplő (fenti 1-3.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra. 

F)      Az Igazgatósági Tagok megállapítják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.

G)      Az Igazgatóségi Tagok javasolják, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek Lugos Rolandot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Csánk Lászlót, Dávid Richárdot, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát válassza

2/2022. (10. 12.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek Lugos Roland igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Csánk Lászlót, Dávid Richárdot, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát megválasztják.

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kötvénytulajdonosi minőséget igazoló dokumentum a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés lesz, amelynek beszerzését a Kibocsátó intézi.

H)       A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a standstill megállapodás módosításával kapcsolatos kérdések kerülnek megvitatásra.

A Scope Ratings GmbH (székhely: Lennéstrasse 5. D-10785 Berlin, Németország; a továbbiakban: „Hitelminősítő”) 2022. szeptember 28. napján megjelent közleménye értelmében a Kötvényeket „SD” (selective default) kategóriába sorolta arra hivatkozással, hogy a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó megkötötték a standstill megállapodást, majd ugyanezen döntésével visszahelyezte a Kötvények adósságbesorolását C minősítésűre. (A Hitelminősítő ezen döntése: „Technikai Leminősítés”)

A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok a standstill megállapodás módosításával megállapodnak a Technikai Leminősítésből adódó jogkövetkezmények rendezésében. Következésképpen abban, hogy a Technikai Leminősítéstől függetlenül a standstill megállapodást hatályában fenntartják, a Technikai Leminősítést nem tekintik a standstill megállapodás „Türelmi Időszak Megszűnése” fogalommeghatározásában rögzített körülménynek, továbbá nem tekintik azt az Információs Dokumentum 13. fejezetének „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” alfejezetében rögzített, visszaváltási jog gyakorlásának alapjául szolgáló eseménynek, egyúttal rögzítik, hogy a standstill megállapodás 2.7 pontjában meghatározottak szerinti Türelmi Időszak Megszűnése nem következett be, a standstill megállapodás a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés napján változatlanul hatályos.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a standstill megállapodás módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza:

3/2022. (10.12.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a standtill megállapodás módosítását jóváhagyják a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. Mellékletként csatolt tartalommal.

I)     További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 15 óra 10 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.

Kelt: Budapest, 2022. október 12.